Få tilskud til energirenovering (før 2021)

Det er ikke alle der ved det, men du kan faktisk få betalt en del af udgiften, når du energirenoverer din bolig. Energiselskaberne opkøber nemlig energibesparelser, og derfor kan du få et kontant tilskud hvis du eksempelvis isolerer din bolig eller udskifter en varmekilde. Brug vores infografik til at få svar på hvad, hvordan og hvor meget du kan få i tilskud til din kommende energirenovering. Eller læs om det nye energitilskud for 2021 her på siden.

Opdatering: Læs om det nye energitilskud 2021-2026 her.

Nyt energitilskud 2021

I 2021 kommer en ny offentlig tilskudspulje til energibesparelser i bygninger, hvor enfamiliehuse og etageejendomme kan søge tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til helårsbeboelse. Det nye energitilskud er pt. til høring, men af bekendtgørelsen fremgår det, at det er Energistyrelsen, der kommer til at forvalte puljen. Den nuværende tilskudspulje udløber i 2020 og det nye energitilskud planlægges at gælde for årene 2021-2024. De nærmere satser for energitilskuddet er ikke offentliggjort, men ligesom tilskudsordningen er i dag, skal ansøgningen ske før energirenoveringen påbegyndes.

I 2021 kan du søge tilskud til:

 • Tilskud til private bygningsejere til energimærkning af bygningen.
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens klimaskærm omfattende: Udvendig isolering af ydervæg for massiv ydervæg og let ydervæg, dog ikke for hulmur.
 • Efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, flade tage og skråvægge direkte mod tag.
 • Isolering af terrændæk.
 • Isolering af ydervægsfundament.
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe.
 • Energiforbedringer vedrørende bygningens drift omfattende etablering af balanceret mekanisk ventilation med varmegenindvinding med varmeveksler.

En del af bekendtgørelsen for energitilskud i 2021 er, at tilskuddet kun kan gives, hvis der for bygningen foreligger energimærkning på grundlag af en bygningsgennemgang, hvor startdatoen for energimærkningens gyldighedsperiode er fra 1. oktober 2012 eller senere.


Tilskud til energirenovering

Alt du skal vide

Tænker du på at energirenovere din bolig eller din virksomhed for at spare på strømmen eller varmeregningen? Så skal du huske, at du også har mange muligheder for at få tilskud og rådgivning til at udføre dine besparelser. Du kan nemlig både søge om tilskud fra et energiselskab og bruge håndværkerfradraget til lønudgifterne. Grafikken her fortæller dig alt, hvad du skal vide om tilskud til din energirenovering.

Hvorfor kan du få tilskud?

Danmark har lagt en energiplan frem til 2050 med delmål for 2020, som involverer energiselskaberne.

Langsigtede energiplan for 2050:

 • Al energiforsyning i Danmark skal være omstillet til vedvarende energi – inklusive transport.
 • Planen giver grundlag for nødvendige investeringer i energieffektivitet og udvikling af grøn energiteknologi.

Energiaftale med delmål for 2020

 • SRSF-regeringen indgik d. 22. marts 2012 en bred politisk energiaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti for perioden 2012 -2020.
 • Aftalen indeholder bl.a. mål for Danmarks CO2-udslip og energiforbrug.
 • CO2-udslippet skal i 2020 være 34% mindre i forhold til 1990.
 • Energiforbruget skal være faldet med 12% i forhold til 2006.
 • Målene skal bl.a. nås ved at give rådgivning og tilskud til både private forbrugere og virksomheder, der vil udføre energirenoveringer.

Energiselskabernes rolle – energitilskud

 • D. 13. november 2012 indgik energiselskaberne en frivillig aftale med energiministeren om at hjælpe med til at skabe energibesparelser.
 • Energiselskaber omfatter både naturgas-, fjernvarme-, olie- og elselskaber.
 • Selskaberne er med aftalen forpligtet til at realisere besparelser i energiforbruget, så Danmark kan nå sine 2020 mål.
 • De har hvert år et fast mål om energibesparelser, der skal nås og dokumenteres.
 • Målene nås bl.a. ved at give tilskud til energibesparende forbedringer.
 • Med tilskudsordningen kan de ’købe’ de energibesparelser, der opnås ved en energirenovering.
 • Selskaberne indberetter besparelserne til Energistyrelsen, og på den måde når de deres mål.

NYT

Den 16. december 2016 indgik energiselskaberne en ny aftale med energiministeren, som erstatter aftalen af 13. november 2012. Den nye aftale indeholder bl.a. en reduktion af det årlige energisparemål sammen med skærpede krav til dokumentation og til energiselskabernes egenkontrol.

Nogle nøgletal

 • Ifølge aftalen af december 2016 skal energiselskaberne sammen spare 10,1 petajoule årligt i perioden 2016-2020.
 • 10,1 petajoule [PJ] = 2,81 mia. kWh.
 • I 2014 var Danmarks slutforbrug ca. 608 PJ, så besparelsen svarer til ca. 1,66% af det endelige forbrug, hvis energiforbruget forbliver uændret.
 • I 2013 var energiselskabernes omkostninger til indsatsen knap 1 mia. kroner fx med tilskud til private og erhverv.

Hvem kan få tilskud?

Meningen med tilskuddet er at bidrage til en reduktion af danskernes samlede energiforbrug ved hjælp af energirenoveringer. Derfor kan det søges af alle:

 • Private boligejere
 • Sommerhusejere
 • Ejer- og andelsboligforeninger
 • Virksomheder
 • Landbrug
 • Den offentlige sektor

Bemærk: Det varierer, om energiselskaberne yder tilskud til private eller erhverv.

Hvad kan du få tilskud til?

Du kan søge om tilskud til næsten alle tænkelige former for energirenovering:

Varmekilder

Konvertering fraTil
Kondenserende oliekedelFjernvarme
Jordvarmepumpe
Luft/vand-varmepumpe
Konvertering fraTil
Kondenserende gaskedelJordvarmpumpe
Luft/vand-varmepumpe
Fjernvarme
Konvertering fraTil
ElvarmeLuft/vand-varmepumpe
Jordvarmepumpe
Luft/luft-varmepumpe
i sommerhuse med og uden brændeovn

Opsætning af:

 • Luft/luft varmepumpe, der supplerer elvarme
 • Luft/luft varmepumpe, der supplerer kondenserende oliekedel
 • Luft/luft varmepumpe, der supplerer kondenserende gaskedel
 • Luft/luft varmepumpe, der supplerer ikke-kondenserende kedel (olie, gas, bio)

Isolering

 • Efterisolering af terrændæk og kældergulv
 • Isolering af rørstrækninger
 • Hulmursisolering – OBS: Tilskud til hulmursisolering er pr 22.03.2017 midlertidigt indstillet. Det forventes at gælde 3 måneder frem.
 • Isolering af ydervægge
 • Isolering af tagkonstruktioner

Vinduer og døre

 • Udskiftning af vinduer til mere energirigtige modeller
 • Udskiftning af ruder til mere energirigtige modeller
 • Udskiftning af døre til mere energirigtige modeller

Ventilationsanlæg

 • Skift fra naturlig til mekanisk ventilation med varmegenvinding

Solvarme

 • Solvarme til brugsvand
 • Solvarme i forbindelse med jordvarme, luft/vand varmepumpe og radiatorvarme

Andet

 • Udskiftning af elektriske vandvarmere
 • Udskiftning af belysning til mere energirigtige pærer

Bemærk: Det er dog ikke alt, der sparer varme eller el, som berettiger til energitilskud, f.eks. ikke installation af solceller eller udskiftning af hårde hvidevarer til et bedre energimærke.

Top 5 energibesparelser

I 2014 var de største energibesparende tiltag, der fik tilskud, fordelt på de her 5 områder hos private forbrugere:

 1. Optimering af kedler ca. 50%
 2. Klimaskærm (isolering) ca. 25 %
 3. Varmeanlæg ca. 13 %
 4. Vinduer ca. 6 %
 5. Elvarme/rumvarme ca. 2%

Energibesparelser fordelt på sektorer

 • Erhvervssektoren: ca. 58 % (Produktionserhverv 47 % og Handel & Service 11 %)
 • Husholdninger: ca. 26 %
 • Den offentlige sektor: ca. 8 %

Bemærk: Data for netoptimering, kollektive solvarmeanlæg samt transport er ikke medtaget.
Kilde: Energistyrelsen

Så meget kan du få

Hvordan beregnes tilskuddet?

 • Energisparetilskuddet beregnes efter hvor mange kilowatt-timer (kWh) din energirenovering sparer per år.
 • Jo større en besparelse, jo større et tilskud.
 • Energibesparelsens størrelse beregnes på baggrund af Energistyrelsens Standardværdikatalog.
 • Standardværdikataloget har fastsatte værdier, hvor den gennemsnitlige energibesparelse for din energirenovering er beregnet i kilowatt-timer.
 • Det gælder næsten kun helårsboliger, da kun få tiltag i Standardværdikataloget omhandler sommerhuse.
 • Energiselskaberne bruger satserne og oplysningerne om din nuværende situation og din renovering til at beregne dit tilskud.
 • Tilskuddet udregnes som energibesparelse i kilowatt-timer på ét år gange tilskud pr kilowatt-time i øre fra det enkelte energiselskab.

Bemærk: Energiselskaberne giver ikke samme størrelse tilskud! Der er stor forskel på, hvor mange øre du kan få fra selskab til selskab for hver af dine sparede kilowatt-timer.

Gennemsnitspriser

 • Gennemsnitsprisen ligger omkring 30 øre pr. sparet kilowatt-time.
 • Nogle selskaber giver dog ned til 25 øre, mens andre helt op til 40 øre.
 • Satsen afhænger af markedsprisen på det gældende tidspunkt.
 • Desuden kan beløbene variere alt efter renoveringens størrelse.
 • En del energiselskaber kræver også et administrationsgebyr.
 • Du kan frit kontakte ethvert energiselskab for at høre, hvad de kan tilbyde dig i tilskud.
 • Du kan også finde virksomheder, der fungerer som mellemmænd, mod betaling.

Bemærk: Du er fri til at vælge det energiselskab, der giver bedst mening for dig. Det behøver ikke at være et selskab, der ligger i dit eget område eller det, du allerede får leveret energi fra.

Eksempel på tilskud til energirenovering

Tiltænkt energirenovering: Konvertering fra olie til naturgas.
Beskrivelse: Udskiftning af ikke-kondenserende kedel på et gammelt oliefyr fra 1978 eller nyere inkl. varmtvandsbeholder med en kondenserende naturgaskedel, der opfylder kravene i BR15.

Energibesparelse:4.304 kWh/år
Prioriteringsfaktor:1,5 (dvs. 4.304 x 1,5 = 6.456)
Tilskud:0,25 øre /kWh0,30 øre /kWh0,35 øre /kWh
Energitilskud:1.614 kr.1.937 kr.2.260 kr.

Bemærk: På Standardværdikataloget (svk.teknologisk.dk) kan du se, hvad de har beregnet, at din energirenovering vil spare i kWh per år.

5 energirenoveringer, der giver store tilskud

 • Konvertering til fjernvarme eller varmepumpe
 • Udskiftning af ruder
 • Udskiftning af oliekedler
 • Efterisolering af tagkonstruktion
 • Efterisolering af ydervægge

5 energirenoveringer, der ikke giver tilskud

 • Montering af solcelleanlæg
 • Udskiftning af kondenserende oliekedel til biokedel
 • Udskiftning af ældre kondenserende kedel til nyere kondenserende kedel
 • Udskiftning af hårde hvidevarer
 • Udskiftning af computer eller skærm

Processen trin-for-trin

HUSK: Du må IKKE gå i gang med arbejdet først. Aftalen med energiselskabet skal indgås, FØR du bestiller materialer og går i gang. Ellers kan du ikke få tilskud til din energirenovering!

De første trin

 1. Kontakt et energiselskab eller flere for at se, hvad de hver især tilbyder i tilskud.
  (Se listen over selskaberne og deres satser hér.)
 2. Når du har valgt et selskab, sender du din ansøgning – det sker typisk online på deres hjemmeside. (Bruger du en håndværker, der allerede har en aftale med et energiselskab, kan du også vælge at bruge dennes aftale.)
 3. Når tilskuddet er godkendt, indgår du en skriftlig aftale med energiselskabet (eller håndværkeren).

Bemærk: Det er en god idé allerede her at finde ud af, hvilken dokumentation du skal samle sammen og senere sende til energiselskabet (fx kvitteringer for materialer, betaling af håndværkere, billeder osv.).

NYT: Ifølge den nye aftale skal tilstanden før energirenoveringen nu også dokumenteres. Du bør derfor tage et før- og efterbillede som en del af din dokumentation.

Husk: Du må ikke indgå aftale om den samme energirenovering med flere selskaber. Du må kun lave én aftale pr. projekt!

Nu kan du gå i gang

 1. Indhent nu tilbud fra en eller flere håndværkere.
 2. Sammenlign tilbuddene og bestil din håndværker(e).
 3. Udfør energirenoveringen.
 4. Husk at samle dokumentationen løbende.

Bemærk: Det er også muligt at få tilskud, selvom du udfører arbejdet selv, så længe du har et tilsagn fra et energiselskab, og du kan udarbejde den nødvendige dokumentation.

De sidste trin

 1. Send den aftalte dokumentation til energiselskabet, når arbejdet er fuldført.
  (Stod din håndværker for aftalen, er det ofte også denne, der indsender dokumentationen.)
 2. Tilskuddet overføres derefter som et engangsbeløb direkte til din konto. (Medmindre din håndværker allerede har indhentet det og implementeret det i tilbud/faktura.)
 3. Det varierer fra selskab til selskab, hvor længe der går fra dokumentationen sendes, til pengene udbetales, men typisk omkring en måned.

Bemærk: Nu kan energiselskabet indberette din energibesparelse til Energistyrelsen, så selskabet dermed kan bruge den til at nå deres mål.

Huskeliste

 • Tilskuddet gives ikke på efterbevilling: Aftalen SKAL indgås, før materialer købes og arbejdet påbegyndes.
 • Du må kun få tilskud fra ét selskab/aktør per energirenovering – ellers skal du betale det tilbage.
 • Det er dog muligt at ansøge om forskellige typer af tilskud til samme bolig.
 • Der er ikke noget maks. per bolig på tilskudsbeløb.
 • Du må godt udføre arbejdet selv, hvis du allerede har en godkendelse om tilskud.
 • Energitilskuddet er ikke skatte- eller momspligtigt.

Energiselskaber, der giver tilskud, og deres satser

 • Hvem giver tilskud, og hvad er deres satser
 • Hvilke energiselskaber giver tilskud – hvad er deres satser
 • De forskellige satser fra energiselskaber, der giver tilskud
 • Tilskud og satser
 • Tilskud fra energiselskaber og deres satser

Det grønne håndværkerfradrag 2016-2017

Husk, at du både kan bruge energitilskud OG håndværkerfradrag til din energirenovering.

 • Du kan bruge håndværkerfradraget til at trække lønudgifterne fra i skat.
 • Du kan trække 12.000 kr. fra pr. person i husstanden, der er fyldt 18 år i løbet af året.
 • Sommer- og fritidshuse er med i ordningen, hvis: (Begge punkter skal være opfyldt)
  • Fritidshuset kan tjene som bolig for ejeren
  • Ejeren betaler ejendomsværdiskat af fritidsboligen.

Processen trin-for-trin

1) Håndværkeren

 • Vælg et håndværkerfirma med CVR-nummer og momsregistrering i Danmark.
 • Få arbejdet udført.

2) Fakturaen

 • Sørg for, at arbejdslønnen fremgår separat på fakturaen.
 • Fakturaen skal betales elektronisk.
 • Gem fakturaen mindst 3 år.

3) Angiv fradraget

 • Log ind på SKATs side: www.tastselv.skat.dk
 • Find menupunktet ”Indberet servicefradrag”.
 • Indtast arbejdslønnen uden moms.

4) Udbetalingen

 • Udbetalingen sker via forhøjet fradrag fordelt ud over årets resterende måneder.

Bemærk: Modsat energitilskuddet kan håndværkerfradraget IKKE bruges af erhverv og boligforeninger.

Kilder

 • ens.dk (Energistyrelsen)
  • Dansk klima- og energipolitik
  • Energiaftalen 22. marts 2012
  • Danske nøgletal
  • Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 (PDF)
 • sparenergi.dk (Energistyrelsens forbrugerside)
  • Tilskud til energibesparelser
  • Energiselskaberne
 • svk.teknologisk.dk
  • Standardværdikatalog for energibesparelser
 • skat.dk
  • Håndværkerfradrag
 • climateminds.dk
  • Danmarks energi-mål frem til 2020
 • energitilskud.info
  • Hvad er energitilskud?
  • CO2tilskud – størrelse og beregning
  • Sådan ansøger du om energitilskud
 • energisparesiden.dk
  • Hjælp til energibesparelser
 • energibesparelsen.dk
  • Tilskud til energibesparelser
 • energispareguiden.dk
  • Hvordan & hvorfor kan du søge energisparetilskud
 • energikoeb.dk
  • Spørgsmål om energitilskud
  • Energirenovering med fuld udbytte

Kort opsummering af energitilskuddet (før 2021)

Guide: Sådan får du tilskud til energirenovering

Der er mange fordele ved energirenoveringer og mange penge at spare, hvis du søger om tilskud hos et energiselskab i forbindelse med energirenoveringen. Der er dog nogle enkle krav, som du skal efterleve og tage højde for, hvis du ønsker at være berettiget til at søge om tilskud. Energihjem.dk har lavet en guide, der gør det lettere for dig at finde ud af, hvad du skal tage højde for, når du søger om tilskud.

Tilskud fra energiselskaber

De danske energiselskaber (el, gas, fjernvarme og olieselskaberne) er blevet pålagt at bidrage til at danskerne reducerer energiforbruget. Som en del af en grøn støtte ordning har alle energiselskaberne derfor nogle faste energisparemål, som de skal nå. Nogle energiselskaber hjælper virksomheder, mens andre henvender sig til private boligejere. De energiselskaber, der har ekspertise i at bidrage til energibesparelser i boliger ’opkøber’ typisk noget af den besparelse, som en energirenovering medfører. Energiselskaberne betaler i gennemsnit 25-35 øre per sparet kWh, så jo større en energibesparelse din energirenovering medfører – jo flere penge er der at hente i tilskud. Det varierer, hvor mange penge energiselskaberne yder i energitilskud. Energihjem har lavet en liste over energiselskaber, der yder tilskud, samt hvilke takster de forskellige energiselskaber operer med.Gå til listen over energiselskaber, der yder tilskud

Sådan får du energitilskud

Det er en god idé, hvis du starter med at få en håndværker til at kigge på dit hus og afgive et tilbud på den energirenovering, som du ønsker at foretage. Håndværkeren kan vejlede dig med energirenoveringens størrelse, omfang og pris. Når håndværkeren har afgivet et tilbud og du har besluttet dig for hvilken form for energirenovering du vil igangsætte, skal du ansøge om tilskud hos et energiselskab. Det er vigtigt at du husker at søge om tilskud og får accept fra energiselskabet inden arbejdet påbegyndes, da tilskuddet ikke gives per efterbevilling.

 • Ansøg om energitilskud
 • Tilskud godkendes
 • Håndværker bestilles
 • Indsend dokumentation
 • Tilskud betales
 1. Kontakt et energiselskab og ansøg om energitilskud (før materiale indkøbes og før håndværker bestilles). Mange energiselskaber har en formular på deres hjemmeside, hvori du skal beskrive energirenoverings type og omfang.
 2. Ansøgning og tilskud godkendes af energiselskabet. Ofte i form af en kvittering.
 3. Når du har fået tilsagn fra energiselskabet kan håndværker og varer bestilles og arbejdet kan gå i gang.
 4. Indsend kontrakter og kvitteringer på udført arbejde til energiselskabet.
 5. Tilskud udbetales til din konto.

Tilskuddet er skattefrit og vil i de fleste tilfælde blive overført til din konto, når tilskudskontrakt og dokumentation for det udførte arbejde er sammenholdt og godkendt af dit energiselskab.
Du behøver ikke at indberette energibesparelserne til Energistyrelsen – det står det energiselskab, som har givet tilsagn om en energibesparelse for.

Hvem kan søge om tilskud?

Energitilskuddet ydes til renoveringer, der medfører en energibesparelse og kan både søges af private boligejere, ejer- og andelsboligforeninger. Energitilskuddet kan også søges til sommerhuse i forbindelse med eksempelvis opsætning af varmepumper.

Hvilke energirenoveringer kan man søge om tilskud til?

 • De fleste former for isoleringsopgaver
 • Udskiftning af ældre vinduer til energiglas eller energiruder
 • Opsætning af solfangere
 • Installation af jord- eller solvarme
 • Udskiftning af kedel/fyr med et nyt og mere energieffektivt fyr
 • Opsætning af varmepumper
 • Samt de fleste former for renoveringer, hvor du nedsætter energiforbruget

Her på Energihjem.dk kan du læse meget mere om fordelene og omkostninger ved de forskellige energirenoveringer. Energistyrelsen har udarbejdet et detaljeret katalog med en liste over de typer af opgaver, som man kan søge energitilskud til.

Hvilke energiselskaber, kan man søge om tilskud hos?

Hos nogle energiselskaber skal man være kunde for at få tilskudsordningen – hos andre skal man ikke. Hvis du ikke kan få tilskud hos dit eget energiselskab, kan du derfor gøre klogt i at kontakte andre energiselskaber for at høre om de yder tilskud til den form for energirenovering, som du skal foretage. Energiselskabet, du søger tilskud hos, behøver ikke at være placeret i det geografiske område, hvor du bor.

Husk at priserne varierer fra energiselskab til energiselskab, så det kan godt betale sig at kontakte flere energiselskaber for at finde ud af, hvad der er den mest fordelagtige løsning for dig. Energihjem har samlet en liste over hvilke energiselskaber man kan søge om tilskud hos, samt hvor stor en besparelse de forskellige energiselskaber yder. Vær dog opmærksom på, at man kun kan få tilskud fra ét energiselskab.

Spørg din håndværker til råds

Hvis du synes at ordningen for energitilskud virker kompliceret, kan du med fordel bede din håndværker om hjælp. Mange leverandører af energivenlige løsninger kender til både ordningen og ansøgningsprocessen og nogle leverandører har endda selv aftaler med energiselskaberne. Har leverandøren allerede selv en aftale med energiselskabet, behøver du ofte slet ikke at foretage dig noget, men vil blot se energitilskuddet, som et nedslag på din slutregning.

Håndværkeren kan i samme forbindelse vejlede dig til at finde de løsninger, som kan sikre dig de største besparelser på varme- eller elregningen.

Tilskud til nybyggeri?

Nybyggeri er ikke dækket af energitilskudsordningen, men enkelte energiselskaber yder et tilskud, såfremt at den nye bygning har et lavere energiforbrug end de gældende krav i Bygningsreglementet eller lokalplaner. Du kan derfor med fordel kontakte dit energiselskab for at høre nærmere om de yder tilskud til nybyggeri.

Har du spørgsmål vedrørende tilskud?

Har du spørgsmål omkring tilskudsordningen eller blot en kommentar, er du meget velkommen til at skrive en kommentar i kommentarfeltet.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

644 kommentarer

AvatarJesper Gorm Pedersen

Hej.
Skal der laves en energi test inden der kan søges energitilskud ?.
Har påtænkt at udskifte alle vinduer og ydre døre i hele huset.
Mvh Jesper Gorm Pedersen.

Nynne Pihl GrothNynne Pihl Groth

Hej Jesper

Tak for din kommentar. Du skal have et gyldigt energimærke på hånden, hvis du vil søge om tilskuddet 2021. Det og tilskudpuljen generelt kan du læse mere om her: http://www.energihjem.dk/tilskud

De bedste hilsner
/Nynne – Energihjem.dk

Viser 0 af 644 kommentarer

Vis flere kommentarer