Hvordan tjekker jeg vandstand og risiko på min grund?

Som følge af klimaforandringerne vil der komme mere vand fra både himmel, hav og jord. Analyser spår, at vandet vil skabe udfordringer for mange boligejere. Helt op til en sjettedel af landets boliger er i høj risiko for oversvømmelse. Vil du undersøge vandstanden og risiko for oversvømmelser på din grund, kan du her få viden om de tilgængelige redskaber, du kan bruge til det.

Mere nedbør i form af flere og større regnbyger og skybrud, stormfloder, der sker hyppigere og hyppigere, og et højt grundvand – ja, klimaforandringerne forårsager mange vandrelaterede bekymringer og potentielle udfordringer for landets boligejere. Op til en sjettedel af landets boliger er i høj risiko for oversvømmelse, og flere boligejere frygter, at deres bolig er deriblandt. Vil du tjekke vandstanden på din grund og risikoen for oversvømmelse på den, så læs med her.

Vi kigger nemlig nærmere på nogle af de værktøjer, du kan bruge til at undersøge vandstanden og risikoen for oversvømmelse på din grund. Først ser vi dog nærmere på nogle af de faktorer, der har betydning for risikoen for oversvømmelse på din grund.

Analyse viser, at hundredetusindevis bygninger risikere at påvirkes af ekstremvejrhændelser.

En Concito-analyse viser, at klimaforandringer rent fysisk vil påvirke vores landskaber i fremtiden samt vores brug af dem. Analysen spår, at 30 procent af landets arealanvendelse potentielt vil blive påvirket af ekstreme vejrhændelser.

Allerede i dag vil ekstremhændelser som stormfloder eller ekstremregn risikere at påvirke omkring 440 000 helårshuse, 120 000 erhvervsbygninger og 160 000 fritidshuse.

Hvilke faktorer påvirker boligens risiko ved ekstremvejrhændelser?

En række faktorer har særlig betydning for boligens risiko for oversvømmelse ved ekstremvejrhændelser, som skybrud, stormflod og forhøjet grundvand. Det gælder blandt andet:

Jordbundsforhold: Visse jordarter har en bedre hydrauliske ledeevne end andre. Har jorden en dårlig hydraulisk ledeevne, kan vandet have svært ved at sive ned igennem jordens øverste lag. Modsat: Har jorden en god hydraulisk ledeevne, vil vandet lettere sive ned i jorden. Det betyder, at har jorden på og omkring din grund en dårlig hydraulisk ledeevne, øges risikoen for oversvømmelser af boligen, fordi vandet kan samle sig i store mængder på overfladen.

Om din bolig har kælder eller ej: Kælderen er særlig udsat for oversvømmelser, fordi den ligger under jordoverfladen. Derfor falder risikoen for oversvømmelser også, hvis du ikke har en kælder.

Hvorvidt din bolig ligger i en lavning: Vand søger naturligt mod det laveste punkt i landskabet. Og kommer der meget vand, og siver det ikke ned i jorden, vil det samle sig i lavningen. Ligger din bolig derfor i en lavning, er der en større risiko for oversvømmelser end hvis din bolig lå på et højere punkt i landskabet.

Hvorvidt din bolig ligger nær kyst (eller vandløb og søer): Ligger din bolig nær kyst eller vandområder, såsom hav, vandløb og søer, er der større risiko for oversvømmelse ved stormflod.

Befæstelsesgraden: Om befæstelsesgraden er lav eller høj, defineres af, hvor meget af overfladen er belagt med asfalt, fliser, brosten mv. Er befæstelsesgraden høj, har vandet svært ved at sive ned i jorden, og det kan være problematisk, særligt ved tilfælde af ekstremregn. For kan vandet ikke sive hurtigt ned i jorden, øges risikoen for oversvømmelser.

Kloakering på og omkring din grund: Mange kloakker er af ældre dato og er ikke opdaterede til at håndtere den øgede mængde regn, der falder. Hertil er det sådan, at er hovedkloaksystemet ikke separeret, er der forhøjet risiko for opstigende kloakvand i kælderen ved skybrud eller kraftige regnskyl – særligt hvis din bolig ligger i et lavtliggende område.

KAMP

KAMP er et screeningsværktøj, særligt rettet til miljø- og planmedarbejdere, men ligeledes nyttigt til boligejere, der gerne vil undersøge, om deres bolig er i fare for oversvømmelse. KAMP, der bygger på udvalgte nationale datasæt, beregninger og fremskrivninger, er et interaktivt kort, hvor du kan indtaste din adresse og undersøge, hvordan nedbør, vandløb, grundvand og hav påvirker din grund, samt undersøge arealdata for din grund, herunder data på jorden, planområder, fredninger, hydrologi m.m.

KAMP er udviklet af Danmarks Miljøportal i samarbejde med Miljøstyrelsen samt med inddragelse af KL, Erhvervsstyrelsen, Region Midt og en række udvalgte kommuner. KAMP indeholder ikke detaljerede lokale data og modeller for, hvordan kloakker og nedsivning kan afhjælpe ved ekstremregn, eller hvordan lokale, allerede planlagte klimasikringsprojekter vil kunne reducere risikoen for oversvømmelse. Ikke desto mindre vil screeningsværktøjet vise et billede, der typisk ikke er langt fra virkeligheden, når området rammes af store ekstremvejrshændelser. Kloakkerne vil nemlig sjældent kunne følge med, når der falder ekstremregn, som skybrud, samt vil jorden efter længere perioder med regn være mættet af vand, og det betyder, at nedsivningen er begrænset. Brug knappen herunder for at tilgå KAMP.

DinGeo

På DinGeo kan du i forskellige datakort se risikoen for oversvømmelse på din adresse ved en række forskellige ekstremvejrhændelser. Blandt andet kan man kan se dybden til grundvandet i ens område.

Grundvandet er et problem for flere og flere boligejere, fordi der falder mere nedbør og grundvandet stiger. Det forventes, at grundvandet vil stige yderligere i fremtiden (i takt med mere nedbør, der vil falde især om vinteren). Under grundvandsspejlet er jorden mættet af vand – så kommer der mere vand til, kan det ikke sive væk, og det gør at grundvandsspejlet stiger yderligere.

Et højt grundvand kan føre flere problemer med sig. Eksempelvis, er grundvandsspejlet højt på en grund med kælder, vil der ligge våd jord op ad kælderen, og da stiger risikoen for, at der løber ind gennem sprækker i murværket.

Ved at indtaste din adresse på DinGeo, kan du søge en lang række informationer frem om din grund – herunder informationer om, om din grund og bolig er i fare for oversvømmelse som følge af skybrud, forhøjet grundvand, forhøjet havvandstand samt vandløbsoversvømmelse. Slår du din adresse op på DinGeo kan du se, om der er lav eller høj risiko for oversvømmelse ved de forskellige ekstremvejrhændelser, samt årsagen hertil.

DinGeo er en portal, der gør boligejere klogere på deres egen bolig og lokalområde. Data på DinGeo er hentet fra forskellige offentligt tilgængelige datakilder, klimatilpasning.dk, Danmarks Miljøportal, tinglysning m.m.

Hvad du kan gøre, hvis din bolig er i høj risiko for oversvømmelse

Du har flere muligheder for at mindske risikoen for, at din bolig bliver oversvømmet. Vi ser nærmere på nogle af dem her.

Regnbed: Et regnbed er et beplantet bed, hvor vand ledes hen og kan opholde sig inden det siver ned i jorden. Man opbygger det beplantede bed med god vækstjord og herunder sand og/eller grus, der egner sig til nedsivning.

Faskine: En faskine er en form for kasse med huller i, der opsamler regnvand og leder det ned i undergrunden. Den fungerer som et midlertidigt depot for vandet, hvorfra vandet kan trænge langsomt ned i jorden. I stedet for at lede regnvand, der falder på eksempelvis terrassen, ned i kloakken, kan man lede det hen til faskinen – og på den måde er faskinen med til at aflaste kloaksystemet.

Højvandslukke: Et højvandslukke er et stykke kloakrør med to klapper indbygget. De to klapper fungerer som en sluse, der åbner når spildevand løber ud af boligen, men forhindrer, at kloakvand kan løbe tilbage og ind i boligen. Højvandslukket placeres typisk så tæt på det gulvafløb, der skal beskyttes mod oversvømmelse, som muligt. Er der flere afløb, eksempelvis i kælderen, kan man vælge at placere højvandslukket på kloakrøret, der samler de flere afløb, eller placere et højvandslukke på hver af afløbsrørene.

Omfangsdræn: Et omfangsdræn beskrives til tider som en nedgravet tagrende, der ligger langs boligens fundament og ydermur. Den har til formål at lede vand væk fra boligen, så der ikke konstant er vand mod fundamentet og ydermuren. Omfangsdrænet benyttes særligt til boliger med kælder.

Mere nedbør og stigende grundvand betyder at flere boligejere skal klimatilpasse deres bolig, men har svært at finde op og ned på hvilke løsninger, der findes på markedet – og hvilken der er den rette. Få viden og inspiration og bliv klogere på hvordan og med hvad du kan sikre dig mod de øgede vandmængder. Vi guider dig med fordele og ulemper, priser på de forskellige løsninger og meget mere.

Stil et spørgsmål

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *