Energirenoveringspulje

2023-2026

Energirenoveringspuljen

Den populære bygningspulje, som siden 2020 har givet tilskud til danske boligejere, er nu fortid. I stedet er bygningspuljen nu delt i to – i henholdsvis en varmepumpepulje og en energirenoveringspulje. Energirenoveringspuljen er for boligejere, som ønsker at energioptimere boligen, via projekter, som ikke indebærer udskiftning af boligens energikilde til en varmepumpe.

Hvad kan man få tilskud til i energirenoveringspuljen?

Energirenoveringspuljen varetager de dele af energirenoveringerne i bygningspuljen, som ikke omhandler udskiftning af varmekilden til varmepumpen. Man kan få tilskud til forbedringer af bygningens klimaskærm og optimering af bygningens drift.

Energiforbedringer af bygningens klimaskærm dækker:

Isolering:

 • Udvendig isolering af ydervæg. Både massiv ydervæg og let ydervæg, men ikke kælderydervægge og hulmur.
 • Efterisolering af loft og tag – også fladt tag, uopvarmet lofsrum, skråvægge og skunkvægge, som er direkte mod taget.
 • Efterisolering af terrændæk, dog ikke kældergulve eller krybekældre.
 • Konvertering af krybekælder til terrændæk.

Vinduer:

 • Udskiftning af facade- og ovenlysvinduer.
 • Udskiftning af eksisterende eller etablering af nye forsatsrammer. Forsatsramme betegner en-, to- eller tre-lags-ruder, der er monteret på indersiden af et facadevindue. Man kan også vælge at udskifte hele vinduet til et vindue med koblet ramme.
 • Siden 2021 har det IKKE været muligt at søge om tilskud til terrassedøre, skydedøre, foldedøre eller lignende.

Optimering af husets drift dækker:

Ventilationsanlæg:

 • Etablering af et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis der i forvejen er etableret mekanisk udsugning uden varmegenvinding (fx udsugning på badeværelset), eller hvis der ikke er et ventilationsanlæg.

Vandbårent rumvarme:

 • Etablering af vandbårent rumvarme, hvis du ikke har et fordelingsanlæg i forvejen. Man kan kun få tilskud til etablering af et nyt vandbårent rumvarme, og ikke til udskiftning fra et gammelt til et nyt et.

Energimærke

Det er muligt at søge om tilskud til dit eksisterende energimærke, hvis:

 • Du søger og får tilskud til et eller flere andre energiforbedringstiltag, der gives tilskud til
 • Dit samlede tilskud fra Energirenoveringspuljen er mellem 5.000 kr. til 10.000 kr.
 • Du selv har betalt for energimærkningen. Det skal du kunne dokumentere ved at vedhæfte faktura med samlet beløb og dato for betaling
 • Energimærket maks. er 24 måneder gammelt fra ansøgningstidspunktet
 • Energimærket er udarbejdet med en bygningsgennemgang

Hvem kan søge energirenoveringspuljens tilskud?

Bygningspuljen blev ændret i 2021 til kun at give tilskud til boliger med et gyldigt energimærke E, F eller G, når det gjaldt energioptimeringsprojekter som ikke omhandlede udskiftning af varmekilden. Et gyldigt energimærke må maksimalt være 10 år gammelt, og boligen må ikke være renoveret siden energimærket er udført.

Dette kriterie gælder også for energirenoveringspuljen. Det vil sige, at din bolig skal have et gyldigt energimærke E, F, eller G. Der må ikke være foretaget ændringer på dit hus, siden det blev udstedt. Hertil gælder nedenstående betingelser.

Betingelserne er følgende for at søge energitilskuddet:

Hvor mange penge er tildelt energirenoveringspuljen?

Ifølge Energistyrelsen er der blevet sat følgende beløb af årligt til bygningspuljen, som nu er ændret til varmepumpe- og energirenoveringspuljen:

Forrige
Næste

2021

675 millioner kr.

2022

373 millioner kr.

2023

320 millioner kr.

2024

315 millioner kr.

2025

230 millioner kr.

2026

200 millioner kr.

Heraf går cirka 30 procent til energirenoveringspuljen svarende til omkring 102 millioner kroner.

Kilde: Energistyrelsen

Hvor meget kan du få i tilskud?

Tilskuddets størrelse afhænger af dit projekts karakter og omfang. Det beregnes på grundlag af satser, der tager udgangspunkt i estimerede markedspriser for de enkelte tiltag. Tilskuddet kan maks. være på 15 procent af de estimerede markedspriser for det enkelte tiltag. Beregnes det samlede tilskudsbeløb for energiforbedringsprojektet til at være under 5.000 kroner, ydes der ikke tilskud.

Der er forskellige satser til hhv. tiltag, der vedrør bygningens klimaskærm og tiltag, der vedrører bygningens drift. For tiltag, der vedrører bygningens klimaskærm, afhænger satserne af type af forbedring. Det samme gælder for tiltag, der vedrører bygningens drift. Dog skal man her være opmærksom, for satserne for etablering af varmegenvinding afhænger af boligens BBR kode. For bygninger med BBR kode 110-132 samt 185 og 190 afhænger satsen af de eksisterende markedspriser, mens satserne for bygninger med BBR kode 140-160 afhænger af m2 opvarmet areal, der søges om tilskud til. Denne information baseres på energimærkningens data.

Hvordan søger man tilskud fra energirenoveringspuljen?

Du søger via ansøgerportalen, der ligger på sparenergi.dk. Hav styr på følgende inden du går i gang med din ansøgning:

Du ansøger som sagt via ansøgerportalen på sparenergi.dk. Du skal bruge dit NemLog-in til at logge ind.

Pengene fordeles efter først til mølle-princip. Når der er ansøgt for alle midler i puljen, lukkes der ikke flere ind i ansøgerportalen.

Hvornår åbner energirenoveringspuljen i 2024?

Energistyrelsen har oplyst, at energirenoveringspuljen åbner den 10. april 2024 kl. 10:00. Venterummet åbner kl. 9:00, så sid klar allerede der. Alle der sidder klar i venterummet får, når puljen åbner, et vilkårligt nummer i køen. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får en plads forrest i køen, selv om du er kommet tidligt ind i venteværelset. Logger du ind i ansøgningsportalen efter klokken 10, får du automatisk det bagerste nummer i køen.

I Energihjem.dks nyhedsbrev skriver vi ud, når vi kender datoerne for, hvornår energirenoveringspuljen åbner.

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her: